Kursi i paraqitur shkurt

Data e fillimit: 12/02/2024

Data e përfundimit: 31/12/2024

Kohëzgjatja: 17

Numri i krediteve: 17

Profesioni dhe specialiteti: Farmacist (të gjitha disiplinat), Infermier (të gjitha disiplinat), Mjek (Alergologji dhe imunologji klinike, Kardiokirurgji, Dermatologji dhe venerologji, Hematologji, Endokrinologji, Gastroenterologji, Gjenetikë mjekësore, Gjeriatri, Sëmundje të aparatit kardiovaskular (Kardiologji), Sëmundje të aparatit të frymëmarrjes (Pneumologji), Sëmundjet infektive, Mjekësi Fizike dhe rehabilituese (Fizioterapi), Mjekësi interne, Semundje tropikale, Mjekësi aerospaziale, Mjekësi sportive, Nefrologji, Neurologji, Neuropsikiatri infantile, Onkologji mjekwsore, Pediatri, Psikiatri, Radioterapi, Reumatologji, Kirurgji e aparatit tretës, Kirurgji e përgjithshme, Kirurgji maksilo-faciale, Kirurgji pediatrike, Kirurgji plastike, rikonstruktive dhe estetike, Kirurgji toraksi, Kirurgji vaskulare, Obstetrikë dhe Gjinekologji, Neurokirurgji, Oftalmologji (Okulistikë), Ortopedi dhe traumatologji, Otorinolaringoiatri (ORL), Urologji, Anatomi patologjike, Anestezi reanimacion dhe terapi intensive, Biokimi klinike, Farmakologji klinike, Mjekësi ligjore, Mjekësi nukleare, Mikrobiologji dhe virologji, Neurofiziopatologji, Neuroradiologia, Patologji klinike, Radiologji diagnostikuese dhe interventiste, Mjekësi e punës, Mjekësi familje, Kirurgji orale (Kirurgji odontostomatologjike), Shëndet publik (Mjekësi komunitare), Shkenca të të ushqyerit, Toksikologji klinike, Psikologji klinike, Ortognatodonci, Audiologji dhe foniatri, Protetikë Stomatologjike, Papercaktuar, Të gjitha specialitetet)

Çmimi: 0 lekë

Nis kursin

Për të pasur akses në kurs është e nevojshme të regjistroheni në platformë dhe të blini kodin e aktivizimi të kursit.

Logohu

ose Regjistrohu

Elementet e mjekësisë së urgjencës për profesionet shëndetësore

Prezantimi i kursit

Kurs ECM FND i vlerësuar me 17 kredite formuese. Kursi u dedikohet profesionistëve të shëndetësisë

 

Njohja e elementeve kryesore që lidhen me Mjekësinë e Urgjencës është një element bazë për profesionistët e kujdesit shëndetësor, të cilët, për shkak të fushës së tyre të ekspertizës, e gjejnë veten duke menaxhuar gjendje klinike që kërkojnë një qasje metodologjike specifike dhe në kohë, si për diagnostikim, ashtu edhe për strategjinë terapeutike, ruajtjen dhe/ose rikthimin e funksioneve kryesore jetësore. Është thelbësore të kuptohen teknikat praktike të ndërhyrjes përmes një qasjeje të qartë dhe të synuar në përputhje me parimet e emergjencës dhe të çështjeve thelbësore, të përshtatshmërisë dhe efektivitetit. Qasja korrekte ndaj pacientit në kontekstin e skenarëve të ndryshëm që hasen zakonisht në operacionet e përditshme, nga situatat më të thjeshta, deri tek ato potencialisht fatale, është një element i domosdoshëm për të përcaktuar evolucionin e një gjendjeje specifike klinike.
Fushat e ndërhyrjes që mbulohen në kurs kanë të bëjnë me situatat kryesore emergjente:
Urgjencat:
- kardiovaskulare dhe respiratore
- infektive
- gastroenterologjike
- neurologjike
- toksikologjike
- reanimatore
- nga agjentë fizikë dhe patologji mjedisore

 

 

Kujdes! Në bazë të Vendimit Nr. 789, datë 22.9.2015, të Këshillit të Ministrave, pika: 3.1.2: Kreditet e përfituara nga aktivitete të edukimit në distancë duhet të përbëjnë jo më shumë se 50% të numrit të përgjithshëm të krediteve të raportuara.

Përgjegjësi shkencor

Mario Giosuè Balzanelli
President i Sistemit Kombëtar Italian të Urgjencës

Drejtuar

Profesioni dhe specialiteti: Farmacist (të gjitha disiplinat), Infermier (të gjitha disiplinat), Mjek (Alergologji dhe imunologji klinike, Kardiokirurgji, Dermatologji dhe venerologji, Hematologji, Endokrinologji, Gastroenterologji, Gjenetikë mjekësore, Gjeriatri, Sëmundje të aparatit kardiovaskular (Kardiologji), Sëmundje të aparatit të frymëmarrjes (Pneumologji), Sëmundjet infektive, Mjekësi Fizike dhe rehabilituese (Fizioterapi), Mjekësi interne, Semundje tropikale, Mjekësi aerospaziale, Mjekësi sportive, Nefrologji, Neurologji, Neuropsikiatri infantile, Onkologji mjekwsore, Pediatri, Psikiatri, Radioterapi, Reumatologji, Kirurgji e aparatit tretës, Kirurgji e përgjithshme, Kirurgji maksilo-faciale, Kirurgji pediatrike, Kirurgji plastike, rikonstruktive dhe estetike, Kirurgji toraksi, Kirurgji vaskulare, Obstetrikë dhe Gjinekologji, Neurokirurgji, Oftalmologji (Okulistikë), Ortopedi dhe traumatologji, Otorinolaringoiatri (ORL), Urologji, Anatomi patologjike, Anestezi reanimacion dhe terapi intensive, Biokimi klinike, Farmakologji klinike, Mjekësi ligjore, Mjekësi nukleare, Mikrobiologji dhe virologji, Neurofiziopatologji, Neuroradiologia, Patologji klinike, Radiologji diagnostikuese dhe interventiste, Mjekësi e punës, Mjekësi familje, Kirurgji orale (Kirurgji odontostomatologjike), Shëndet publik (Mjekësi komunitare), Shkenca të të ushqyerit, Toksikologji klinike, Psikologji klinike, Ortognatodonci, Audiologji dhe foniatri, Protetikë Stomatologjike, Papercaktuar, Të gjitha specialitetet)

Kohëzgjatja e kursit

Koha e nevojshme për të përfunduar kursin është 17 orë. Kursi do të aktivizohet nga 12/02/2024 deri në 31/12/2024.

Kreditet

Kalimi I testit final konsiston për të marrë 17 kredite formative.

Provider

Kursi realizohet nga Imagine S.r.l..
Imagine S.r.l. merr përgjegjësinë për përmbajtjen, cilësinë dhe korrektësinë etike të këtij aktiviteti ECM.