Kursi i paraqitur shkurt

Data e fillimit: 20/11/2021

Data e përfundimit: 31/12/2023

Kohëzgjatja: 5

Numri i krediteve: 5

Profesioni dhe specialiteti: Farmacist (të gjitha disiplinat), Mjek (Kardiokirurgji, Kirurgji e aparatit tretës, Kirurgji e përgjithshme, Kirurgji maksilo-faciale, Kirurgji pediatrike, Kirurgji plastike, rikonstruktive dhe estetike, Kirurgji toraksi, Kirurgji vaskulare, Biokimi klinike)

Çmimi: 0 lekë

Nis kursin

Për të pasur akses në kurs është e nevojshme të regjistroheni në platformë dhe të blini kodin e aktivizimi të kursit.

Logohu

ose Regjistrohu

Pacienti me rrezik kardiovaskular. Nga parandalimi, te bashkëtrajtimi nutraceutik

Prezantimi i kursit

Kurs ECM FND i vlerësuar me 5 kredite formuese. Kursi u dedikohet profesionistëve të shëndetësisë

Incidenca e patologjive kardiovaskulare dhe pasojat e tyre në shëndetin e përgjithshëm të popullsisë, e kanë bërë gjithnjë e më aktual rolin dhe mjetet e parandalimit kardiovaskular.
Së fundi, përdorimi i synuar dhe i mbështetur nga evidenca shkencore i nutraceutikës moderne në fushën kardiovaskulare, e ka bërë jashtëzakonisht aktuale, si temën e parandalimit jo farmakologjik te subjektet në rrezik, ashtu edhe atë të bashkëtrajtimit me barna dhe integratorë, në një sërë situatash. Në veçanti, roli nutraceutik është hetuar dhe po hetohet ende për efektet e tij mbi kolesterolin (total dhe LDL), që njihet si faktori thelbësor i rrezikut për patologji kardiovaskulare me karakter hipertensiv, ishemik dhe trombotik...

Kujdes! Në bazë të Vendimit Nr. 789, datë 22.9.2015, të Këshillit të Ministrave, pika: 3.1.2: Kreditet e përfituara nga aktivitete të edukimit në distancë duhet të përbëjnë jo më shumë se 50% të numrit të përgjithshëm të krediteve të raportuara.

Përgjegjësi shkencor

Prof. Alberto Martina
Docent, Fakulteti i Shkencave Farmaceutike, Universiteti i Pavias

Drejtuar

Profesioni dhe specialiteti: Farmacist (të gjitha disiplinat), Mjek (Kardiokirurgji, Kirurgji e aparatit tretës, Kirurgji e përgjithshme, Kirurgji maksilo-faciale, Kirurgji pediatrike, Kirurgji plastike, rikonstruktive dhe estetike, Kirurgji toraksi, Kirurgji vaskulare, Biokimi klinike)

Kohëzgjatja e kursit

Koha e nevojshme për të përfunduar kursin është 5 orë. Kursi do të aktivizohet nga 20/11/2021 deri në 31/12/2023.

Kreditet

Kalimi I testit final konsiston për të marrë 5 kredite formative.

Provider

Kursi realizohet nga Imagine S.r.l..
Imagine S.r.l. merr përgjegjësinë për përmbajtjen, cilësinë dhe korrektësinë etike të këtij aktiviteti ECM.