Kursi i paraqitur shkurt

Data e fillimit: 16/07/2019

Data e përfundimit: 31/12/2020

Kohëzgjatja: 10

Numri i krediteve: 10

Profesioni dhe specialiteti: Dentist (të gjitha disiplinat), Farmacist (të gjitha disiplinat), Infermier (të gjitha disiplinat), Mjek (Të gjitha specialitetet)

Çmimi: 0 lekë

Nis kursin

Për të pasur akses në kurs është e nevojshme të regjistroheni në platformë dhe të blini kodin e aktivizimi të kursit.

Logohu

ose Regjistrohu

Menaxhimi i dhimbjes akute dhe kronike. Faktorët shkakësorë dhe qasjet diagnostiko-terapeutike

Prezantimi i kursit

Kurs ECM FND i vlerësuar me 10 kredite formuese. Kursi u dedikohet profesionistëve mjekë, farmacistë dhe infermierë. 

  

Kursi synon ofrimin e njohurive më të fundit të lidhura me simptomatologjinë e dhimbjes, që nga përcaktimi, vlerësimi klinik e deri në çështjet e fizpatologjisë dhe të trajtimit të saj. Dihet tashmë se simptomatologjia e dhimbjes mund të përbëjë nga njëra anë një tregues të rëndësishëm kliniko-diagnostikues e trajtimi dhe nga ana tjetër, një motiv të rëndësishëm vuajtjeje për pacientin. Kështu, është e rëndësishme që pjesëmarrësit në kurs të marrin njohuri të përditësuara në lidhje me sindromat e dhimbshme, me qëllim, implementimin e qasjeve më të mira kliniko-terapeutike në profesione të veçanta shëndetësore.

Në pjesën e parë të kursit, propozohen disa aspekte të lidhura me përcaktimin e dhimbjes në kuptimin fizik dhe psikik, për të diskutuar më tej mënyrat e vlerësimit të vetë dhimbjes, që është pa dyshim një perceptim ekskluzivisht subjektiv dhe për pasojë, çështje shumë kritike për t'u vlerësuar nga ana e operatorit shëndetësor.

Pjesa e dytë i kushtohet fizpatologjisë së dhimbjes (somatike, neuropatike dhe e përzier).

Në pjesën e tretë, diskutohen disa nga format më të përhapura të dhimbjes, të lidhura me kushte patologjike specifike (ishemi kardiake, tumor, neuropati diabetike, cefale), bashkë me thelbin e trajtimit të tyre. Objektivi final i këtij kursi është pra, ai i krijimit të një vizioni të plotë mbi të gjithë përbërësit e qasjes klinike ndaj dhimbjes, në mënyrë që të përmirësohet menaxhimi i dhimbjeve të një entiteti dhe natyre të ndryshme.

  Kujdes! Në bazë të Vendimit Nr. 789, datë 22.9.2015, të Këshillit të Ministrave, pika: 3.1.2: Kreditet e përfituara nga aktivitete të edukimit në distancë duhet të përbëjnë jo më shumë se 50% të numrit të përgjithshëm të krediteve të raportuara.

Përgjegjësi shkencor

Prof. Paolo Magni
Docent. Departamenti i Shkencave Farmakologjike dhe Biomolekulare Universiteti i Studimeve Milano

Drejtuar

Profesioni dhe specialiteti: Dentist (të gjitha disiplinat), Farmacist (të gjitha disiplinat), Infermier (të gjitha disiplinat), Mjek (Të gjitha specialitetet)

Kohëzgjatja e kursit

Koha e nevojshme për të përfunduar kursin është 10 orë. Kursi do të aktivizohet nga 16/07/2019 deri në 31/12/2020.

Kreditet

Kalimi I testit final konsiston për të marrë 10 kredite formative.

Provider

Kursi realizohet nga Imagine S.r.l..
Imagine S.r.l. merr përgjegjësinë për përmbajtjen, cilësinë dhe korrektësinë etike të këtij aktiviteti ECM.