Kursi i paraqitur shkurt

Data e fillimit: 16/07/2019

Data e përfundimit: 31/12/2024

Kohëzgjatja: 10

Numri i krediteve: 10

Profesioni dhe specialiteti: Dentist (të gjitha disiplinat), Farmacist (të gjitha disiplinat), Infermier (të gjitha disiplinat), Mjek (Alergologji dhe imunologji klinike, Kardiokirurgji, Dermatologji dhe venerologji, Hematologji, Endokrinologji, Gastroenterologji, Gjenetikë mjekësore, Gjeriatri, Sëmundje të aparatit kardiovaskular (Kardiologji), Sëmundje të aparatit të frymëmarrjes (Pneumologji), Sëmundjet infektive, Mjekësi Fizike dhe rehabilituese (Fizioterapi), Mjekësi interne, Semundje tropikale, Mjekësi aerospaziale, Mjekësi sportive, Nefrologji, Neurologji, Neuropsikiatri infantile, Onkologji mjekwsore, Pediatri, Psikiatri, Radioterapi, Reumatologji, Kirurgji e aparatit tretës, Kirurgji e përgjithshme, Kirurgji maksilo-faciale, Kirurgji pediatrike, Kirurgji plastike, rikonstruktive dhe estetike, Kirurgji toraksi, Kirurgji vaskulare, Obstetrikë dhe Gjinekologji, Neurokirurgji, Oftalmologji (Okulistikë), Ortopedi dhe traumatologji, Otorinolaringoiatri (ORL), Urologji, Anatomi patologjike, Anestezi reanimacion dhe terapi intensive, Biokimi klinike, Farmakologji klinike, Mjekësi ligjore, Mjekësi nukleare, Mikrobiologji dhe virologji, Neurofiziopatologji, Neuroradiologia, Patologji klinike, Radiologji diagnostikuese dhe interventiste, Mjekësi e punës, Mjekësi familje, Kirurgji orale (Kirurgji odontostomatologjike), Shëndet publik (Mjekësi komunitare), Shkenca të të ushqyerit, Toksikologji klinike, Psikologji klinike, Ortognatodonci, Audiologji dhe foniatri, Protetikë Stomatologjike, Papercaktuar, Të gjitha specialitetet)

Çmimi: 2 500 lekë

Blini kursin

Nis kursin

Për të pasur akses në kurs është e nevojshme të regjistroheni në platformë dhe të blini kodin e aktivizimi të kursit.

Logohu

ose Regjistrohu

Menaxhimi i dhimbjes akute dhe kronike. Faktorët shkakësorë dhe qasjet diagnostiko-terapeutike

Realizuar për Farmacist, Mjek, Stomatolog, Infermier

Prezantimi i kursit

Kurs ECM FND i vlerësuar me 10 kredite formuese. Kursi u dedikohet profesionistëve mjekë, farmacistë dhe infermierë. 

 

Kursi synon ofrimin e njohurive më të fundit të lidhura me simptomatologjinë e dhimbjes, që nga përcaktimi, vlerësimi klinik e deri në çështjet e fizpatologjisë dhe të trajtimit të saj. Dihet tashmë se simptomatologjia e dhimbjes mund të përbëjë nga njëra anë një tregues të rëndësishëm kliniko-diagnostikues e trajtimi dhe nga ana tjetër, një motiv të rëndësishëm vuajtjeje për pacientin. Kështu, është e rëndësishme që pjesëmarrësit në kurs të marrin njohuri të përditësuara në lidhje me sindromat e dhimbshme, me qëllim, implementimin e qasjeve më të mira kliniko-terapeutike në profesione të veçanta shëndetësore.
Në pjesën e parë të kursit, propozohen disa aspekte të lidhura me përcaktimin e dhimbjes në kuptimin fizik dhe psikik, për të diskutuar më tej mënyrat e vlerësimit të vetë dhimbjes, që është pa dyshim një perceptim ekskluzivisht subjektiv dhe për pasojë, çështje shumë kritike për t'u vlerësuar nga ana e operatorit shëndetësor.
Pjesa e dytë i kushtohet fizpatologjisë së dhimbjes (somatike, neuropatike dhe e përzier).
Në pjesën e tretë, diskutohen disa nga format më të përhapura të dhimbjes, të lidhura me kushte patologjike specifike (ishemi kardiake, tumor, neuropati diabetike, cefale), bashkë me thelbin e trajtimit të tyre. Objektivi final i këtij kursi është pra, ai i krijimit të një vizioni të plotë mbi të gjithë përbërësit e qasjes klinike ndaj dhimbjes, në mënyrë që të përmirësohet menaxhimi i dhimbjeve të një entiteti dhe natyre të ndryshme.

  Kujdes! Në bazë të Vendimit Nr. 789, datë 22.9.2015, të Këshillit të Ministrave, pika: 3.1.2: Kreditet e përfituara nga aktivitete të edukimit në distancë duhet të përbëjnë jo më shumë se 50% të numrit të përgjithshëm të krediteve të raportuara.

 

Çmimi: 2500 lekë

 

Për të blerë kursin ju mund të paguani me transfertë bankare. Keni në dispozicion këto të dhëna:

BANKA CREDINS
LIFE SH.P.K.
Numri i llogarisë /Lekë: 00000585417
Iban: AL40 2121 1009 0000 0000 0058 5417

Numri i llogarisë/Euro: 00000585418
Iban: AL33212110470000000000585418 

BANKA INTESA SAN PAOLO
LIFE SH.P.K.

Numri i llogarisë /Lekë: 95727335302
Iban: AL30208111010000095727335302

Numri i llogarisë / Euro: 95727335301
IBAN: AL30208111010000095727335301

Konsultohuni me skedën e plotë të kursit.

Përgjegjësi shkencor

Prof. Paolo Magni
Docent. Departamenti i Shkencave Farmakologjike dhe Biomolekulare Universiteti i Studimeve Milano

Drejtuar

Profesioni dhe specialiteti: Dentist (të gjitha disiplinat), Farmacist (të gjitha disiplinat), Infermier (të gjitha disiplinat), Mjek (Alergologji dhe imunologji klinike, Kardiokirurgji, Dermatologji dhe venerologji, Hematologji, Endokrinologji, Gastroenterologji, Gjenetikë mjekësore, Gjeriatri, Sëmundje të aparatit kardiovaskular (Kardiologji), Sëmundje të aparatit të frymëmarrjes (Pneumologji), Sëmundjet infektive, Mjekësi Fizike dhe rehabilituese (Fizioterapi), Mjekësi interne, Semundje tropikale, Mjekësi aerospaziale, Mjekësi sportive, Nefrologji, Neurologji, Neuropsikiatri infantile, Onkologji mjekwsore, Pediatri, Psikiatri, Radioterapi, Reumatologji, Kirurgji e aparatit tretës, Kirurgji e përgjithshme, Kirurgji maksilo-faciale, Kirurgji pediatrike, Kirurgji plastike, rikonstruktive dhe estetike, Kirurgji toraksi, Kirurgji vaskulare, Obstetrikë dhe Gjinekologji, Neurokirurgji, Oftalmologji (Okulistikë), Ortopedi dhe traumatologji, Otorinolaringoiatri (ORL), Urologji, Anatomi patologjike, Anestezi reanimacion dhe terapi intensive, Biokimi klinike, Farmakologji klinike, Mjekësi ligjore, Mjekësi nukleare, Mikrobiologji dhe virologji, Neurofiziopatologji, Neuroradiologia, Patologji klinike, Radiologji diagnostikuese dhe interventiste, Mjekësi e punës, Mjekësi familje, Kirurgji orale (Kirurgji odontostomatologjike), Shëndet publik (Mjekësi komunitare), Shkenca të të ushqyerit, Toksikologji klinike, Psikologji klinike, Ortognatodonci, Audiologji dhe foniatri, Protetikë Stomatologjike, Papercaktuar, Të gjitha specialitetet)

Kohëzgjatja e kursit

Koha e nevojshme për të përfunduar kursin është 10 orë. Kursi do të aktivizohet nga 16/07/2019 deri në 31/12/2024.

Kreditet

Kalimi I testit final konsiston për të marrë 10 kredite formative.

Provider

Kursi realizohet nga Imagine S.r.l..
Imagine S.r.l. merr përgjegjësinë për përmbajtjen, cilësinë dhe korrektësinë etike të këtij aktiviteti ECM.