Kursi i paraqitur shkurt

Data e fillimit: 01/06/2016

Data e përfundimit: 31/12/2024

Numri i krediteve: 19,50

Profesioni dhe specialiteti: Farmacist (të gjitha disiplinat)

Çmimi: 4 000 lekë

Blini kursin

Nis kursin

Për të pasur akses në kurs është e nevojshme të regjistroheni në platformë dhe të blini kodin e aktivizimi të kursit.

Logohu

ose Regjistrohu

Përgatitje galenike

Prezantimi i kursit


Kurs ECM FND i vlerësuar me 19.5 kredite formuese është i vlefshëm për trevjeçarin 2016-2019. Kursi iu dedikohet farmacistëve dhe përbëhet nga 10 module. 

Historikisht, galenika ka përfaqësuar aspektin më të veçantë të profesionit të farmacistit, por edhe sot, legjislacioni (kombëtar dhe ndërkombëtar) i rezervon një rol të rëndësishëm. Përgatitja e barnave në farmaci lejon modulimin e sasisë të principeve aktive brenda një përgatitjeje, ashtu si dhe mundësinë për të formuluar kombinime substancash që mund të kenë efikasitet më të madh.

Realizimi i dozave të personalizuara rezulton veçanërisht i rëndësishëm në trajtime terapeutike për grupmosha me nevoja dhe problematika të ndryshme ose për të sëmurë të prekur nga patologji që shkaktojnë dhimbje, me karakteristika që ndryshojnë shumë nga pacienti në pacient.

Në modulet e kursit do të prezantohen normativa kryesore për realizimin e përgatesave galenike dhe do të ofrohen indikime praktike që lidhen me përgatitjen e formave të ndryshme farmaceutike, të përfshira në Farmakopenë Zyrtare në fuqi në Itali.

Do të trajtohen edhe përgatitje specifike të destinuara për kategori të veçanta pacientësh (p.sh. përgatitje për pacientë pediatrikë ose për t’u përdorur për terapinë e dhimbjes). Në këtë kurs është përfshirë  edhe një kapitull specifik i lidhur me përgatitjet e destinuara për përdorim veterinar.  

Për të përfunduar kursin: Shfletoni gjithë përmbajtjen e tij, duke klikuar në titujt e moduleve dhe kryeni testet përkatëse. Në fund do të merrni me email ose mund të shkarkoni direkt certifikatën që dëshmon ndjekjen e kursit të njohur nga QKEV. Printoni certifikatën dhe dërgojeni me postë të thjeshtë në QKEV.

 Kujdes! Në bazë të Vendimit Nr. 789, datë 22.9.2015, të Këshillit të Ministrave, pika: 3.1.2: Kreditet e përfituara nga aktivitete të edukimit në distancë duhet të përbëjnë jo më shumë se 50% të numrit të përgjithshëm të krediteve të raportuara.

Çmimi: 4000 Lekë

Për të blerë kursin ju mund të paguani me transfertë bankare:

BANKA CREDINS
LIFE SH.P.K.
Numri i llogarisë /Lekë: 00000585417
Iban: AL40 2121 1009 0000 0000 0058 5417

Numri i llogarisë/Euro: 00000585418
Iban: AL33212110470000000000585418

BANKA INTESA SAN PAOLO
LIFE SH.P.K.

Numri i llogarisë /Lekë: 95727335302
Iban: AL30208111010000095727335302

Numri i llogarisë / Euro: 95727335301
IBAN: AL30208111010000095727335301

Docentë

MODULI 1: Maurizio Cini, Francesca Baratta

MODULI 2: Flavia La Forgia, Giovanni Summonte, Peter Jager

MODULI 3: Franco Bettiol, Giovanni Ruocco

MODULI 4: Pietro Siciliano, Adalberto Fabbriconi, Piero Lussignoli

MODULI 5: Franco Bettiol, Edilio Lancellotti

MODULI 6: Pietro Siciliano, Adalberto Fabbriconi, Piero Lussignoli

MODULI 7: Marco Ternelli

MODULI 8: Giuseppe Palmiotto, Bianca Peretti

MODULI 9: Pietro Siciliano, Adalberto Fabbriconi, Piero Lussignoli

MODULI 10: Matteo Favero, Francesca Baratta

Përgjegjësi shkencor

Paola Brusa
E diplomuar në Kimi dhe Teknologji Farmaceutike dhe Farmaci. Prof. asc. pranë Universitetit të Torinos,

Drejtuar

Profesioni dhe specialiteti: Farmacist (të gjitha disiplinat)

Kohëzgjatja e kursit

Kursi do të aktivizohet nga 01/06/2016 deri në 31/12/2024.

Kreditet

Kalimi I testit final konsiston për të marrë 19,50 kredite formative.

Provider

Kursi realizohet nga Lswr srl.
Lswr srl merr përgjegjësinë për përmbajtjen, cilësinë dhe korrektësinë etike të këtij aktiviteti ECM.